O projekcie

Środowisko wewnętrzne w polskich salach chorych powinno spełniać wymagania z następujących dokumentów:

  • Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń        i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
  • Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa            i higieny pracy, wraz z późniejszymi zmianami.
  • Dz.U. 2011 nr 31 poz. 158 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym   i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, wraz z późniejszymi zmianami.
  • Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami.
  • PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

Wymagania odnośnie środowiska cieplnego w salach chorych zostały w ww. dokumentach potraktowane drugoplanowo, choć istnieją podstawy do przypuszczenia, że środowisko wewnętrzne w salach pacjentów wpływa na poziom ich rekonwalescencji (Huisman 2012).
W innych krajach przeprowadzono badania środowiska cieplnego w salach chorych, a ich wyniki starano się przełożyć się na jakość środowiska, w którym przebywają pacjenci (Verheyen 2011, Short 2012, Adamu 2012, De Giuli 2013, Thiel 2014, Skoog 2005 itp.).
W polskich szpitalach brak jest obiektywnych badań, które wskazywałby możliwości poprawy warunków środowiska wewnętrznego w salach chorych.
Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest projekt pn. Poprawa warunków środowiska wewnętrznego do rekonwalescencji pacjentów polskich szpitali finansowany przez Halton Foundation Inc., który jest prowadzony w latach 2016 – 2018 na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Celem projektu jest opracowanie wytycznych dotyczących środowiska wewnętrznego (środowisko cieplne) w standardowych salach chorych w szpitalach, a także przygotowanie      i rozpowszechnienie platformy doradczej zawierającej informacje o niskokosztowych i efektywnych rozwiązaniach technicznych, jakie mogą być zastosowane przy modernizacji sal chorych.

Celem 1 etapu projektu jest analiza warunków panujących w salach chorych w kontekście odczuć cieplnych pacjentów. W tym etapie projektu w 2016 i 2017 roku prowadzone będą badania środowiska cieplnego w salach chorych w polskich szpitalach wraz z ankietami dotyczącymi odczuć cieplnych pacjentów, a także badania ankietowe dotyczące propozycji pacjentów odnośnie modernizacji sal chorych.